Doelstelling

Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus wil de Raad van Kerken de onderlinge verbondenheid en samenwerking van de kerken ter plaatse bevorderen. De Raad vervult een functie in het kader van de dienst van deze kerken gezamenlijk aan de lokale samenleving.

Het woord “oecumenisch” is afgeleid van de Griekse term oikoumene, dat vertaald kan worden met “de gehele bewoonde wereld”. In het geloof dat alle mensen in de hele wereld geschapen zijn naar Gods beeld zien wij onszelf als één. Deze eenheid, als gave van God, is tevens een opgave.

De door God geschonken eenheid is echter niet altijd zichtbaar. Totaal verschillende omstandigheden waarin mensen leven liggen ten grondslag aan verdeeldheid, conflicten en almaar voortdurend onrecht. Godsdienstige opvattingen maken de verschillen soms eerder groter dan kleiner. Kerken en geloofsrichtingen die elkaar naar het leven staan maken zichzelf ongeloofwaardig.
De Raad van Kerken hoopt – bescheiden maar enthousiast – waar mogelijk de onzichtbare, geschonken eenheid tussen mensen en kerken aan het licht brengen.

De Raad ziet het als zijn taak:

– verschillen tussen de kerken vruchtbaar te maken voor creatieve vernieuwing
– de kerken te attenderen op mogelijkheden tot samenwerking
– de kerken te wijzen op terreinen waar mogelijkheden liggen activiteiten op elkaar af te stemmen

De Raad van Kerken Zuidhorn is er op uit de eigen identiteit, spiritualiteit, sfeer, alsmede de liturgische vormen en gebruiken van de lidkerken te respecteren als onderdeel van een veelkleurig palet. Verscheidenheid hoeft geen aanleiding te geven tot gescheidenheid. Dit is voor de Raad van Kerken een telkens nieuwe uitdaging.