Activiteiten

De Raad van Kerken ontplooit diverse activiteiten.

Vieringen

De Raad van Kerken bereidt drie oecumenische diensten per jaar voor: in januari, juni en oktober. De dienst in oktober is een Viering van Schrift en Tafel. Verder worden in november een Taizéviering en 1x per anderhalf jaar een cantatedienst georganiseerd. Ook organiseert de Raad van Kerken Zuidhorn op de eerste drie dagen van de Goede Week ‘s avonds een vesper.

Taizé Vieringen. Non Copyrighted photo

De Oecumenische Diensten worden in de Gastkerk gehouden. De vespers in de Goede Week worden in de Sint-Jozefkerk gehouden. De cantatedienst vindt plaats in de Gastkerk.

Winterwerk

De aangesloten kerken bundelen hun winterwerk op het gebied van vorming en toerusting en vertrouwen dit toe aan de Raad van Kerken. Voor de invulling en samenstelling van het activiteitenprogramma stelt de Raad een “commissie winterwerk” in die uit minstens vier leden van de Raad bestaat. Naast hen kunnen andere, op dit vlak getalenteerde, gemeenteleden en/of parochianen aan deze commissie deelnemen. De Raad ziet er op toe dat leden van iedere aangesloten kerk uitgenodigd worden deel te nemen. De aangesloten kerken hebben naast de in oecumenisch verband uitgevoerde activiteiten op dit gebied alleen activiteiten die zich richten op de eigen leden.

Lees hier verder

Maatschappelijke initiatieven

De Raad stelt op de vergaderingen regelmatig de vraag aan de orde naar initiatieven waarmee de Raad namens de lidkerken in de samenleving aan de christelijke presentie gestalte kan geven.De Raad wekt de lidkerken op ieder voor zich zulke initiatieven op hun eigen agenda te zetten en die via de Raad met de andere kerken te coördineren.

Cantatedienst

De Raad heeft besloten om een Cantate-Commissie in te stellen, die zelfstandig werkt onder verantwoordelijkheid van de Raad v Kerken Zuidhorn.

De Commissie Cantatediensten werkt zelfstandig onder verantwoordelijkheid van de Raad.
Uitgangspunt voor de Cantatedienst is kostendekkend te zijn.

Tot haar taken behoort:

  • Een balans, inkomsten en uitgaven opmaken en bijhouden.
  • Elk jaar in september een begroting voor het volgende jaar bij de kerken indienen.
  • Elk jaar in januari een afrekening insturen bij de kerken van het afgelopen jaar.
  • Zorg dragen voor datum en tijd en organiseren van de Cantate binnen Raad van Kerken- Dienst
  • Tijdig informeren en het nodige overleg van en met de Raad.